Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PSYCHOTERAPUTYCZNYCH  https://terapia-dda.pl

§ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta między Specjalistą (Usługodawcą) a Klientem (Usługobiorcą), chyba że w odrębnej umowie sporządzonej na piśmie strony postanowią zmodyfikować poszczególne postanowienia umowne.
2. Z usług Internetowej Poradni Psychoterapeutycznej  może korzystać każdy, kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

§ II
USŁUGI
1. Usługi świadczone przez Specjalistę w ramach serwisu mają charakter odpłatny.
2. W ramach usług o charakterze odpłatnym Klient ma możliwość świadczenia na jego rzecz usług psychoterapeutycznych wyszczególnionych w zakładce Umów wizytę.
3. Usługi psychoterapeutyczne  wykonywane są każdorazowo przez psychoterapeutę i specjalistę terapii uzależnień , zaś inne usługi z uwagi na ich charakter przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
4. Konsultacje psychoterapeutyczne oraz sesje psychoterapii trwają 50 minut, odbywają się w zarezerwowanym i opłaconym przez Klienta czasie i nie będą skracane, ani wydłużane.
5. Informacje o planowanych przerwach w udzielaniu usług będą umieszczone w dziale kontakt.
6. Wszelkie informacje, publikacje, opinie zamieszczone na stronie mają charakter tylko informacyjny i dodatkowy.  Żadnej z zamieszczonych i uzyskanych informacji nie należy rozumieć jako :
– udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152) i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.2011 r. Nr 112, poz.654, z późn. zm.) oraz badania klienta w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152)
– wskazań dotyczących stosowania produktów leczniczych
– wskazań dotyczących sposobu używania produktów leczniczych
– braku konieczności przeprowadzenia zabiegów medycznych i podjęcia terapii
– stawiania diagnozy oraz wskazywania terapii

§ III
FORMA ŚWIADCZENIA USŁUG PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH
1. Świadczenie usług psychoterapeutycznych przez Specjalistę na rzecz Klienta może nastąpić poprzez jedną z form komunikacji:
– konsultacja psychoterapeutyczna  przez Skype
2. Wybór formy świadczenia usług psychoterapeutycznych należy do Klienta.
3. Klient dokonując wyboru określonej formy świadczenia usług psychoterapeutycznych  potwierdza zapoznanie się z warunkami technicznymi umożliwiającymi prawidłowe korzystanie z wybranej formy komunikacji.

§ IV
ZAWARCIE UMOWY
1. W celu rozpoczęcia korzystania z odpłatnych usług psychoterapeutycznych przez Klienta niezbędne jest dokonanie następujących czynności:
a) wejście na serwis – poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej adresu: https://terapia-dda.pl
b) kliknięcie zakładki „Umów wizytę”
c) uzgodnienie  terminu, formy porady oraz godziny kontaktu
d) klilknięcie przycisku „Dokonaj zakupu” oraz „Realizuj zamówienie”
e) prawidłowe wypełnienie formularza przez Klienta – podanie wymaganych w formularzu niezbędnych danych, które obejmują imię oraz adres e-mail
f) zapoznanie się ze wszystkimi postanowieniami regulaminu i zaakceptowanie go
g) zatwierdzenie danych wpisanych w formularzu i wysłanie ich do Usługodawcy.
2. Umowa, w ramach której świadczone będą usługi psychoterapeutyczne  zostaje zawarta z chwilą podjęcia przez Klienta czynności powodującej wybór usługi, która ma zostać świadczona na jego rzecz oraz dokonania poprawnie umówienia wizyty ( rezerwacji ).
3. Zawarcie umowy, w ramach której będą świadczone usługi psychoterapeutyczne jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta jako podmiotu diagnozowania i oddziaływania psychoterapeutycznego  zgody na świadczenie tych usług.
4. Do zawarcia Umowy na warunkach przedstawionych w niniejszym Regulaminie korzystania z serwisu www.terapia-dda.pl z chwilą wybrania i opłacenia usługi.
5. Przełożenie terminu wizyty jest możliwe na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia wizyty. Po upływie tego czasu płatności nie będą zwracane.
6. W przypadku odwołania wizyty przez psychoterapeutę z powodów losowych, psychoterapeuta proponuje klientowi spotkanie w najbliższym dogodnym dla klienta  terminie lub zwraca opłatę za wizytę, bądź jeśli Klient sobie tego życzy , opłata przenoszona jest na poczet kolejnej wizyty.

§ V
WYNAGRODZENIE I SPOSÓB JEGO UISZCZENIA
1. Wynagrodzenie za usługi jest wynagrodzeniem umownym.
2. Klient z chwilą podjęcia czynności powodującej wybór usługi, która ma zostać świadczona na jego rzecz, zobowiązany jest do uiszczenia stosownego wynagrodzenia.
3. Wynagrodzenie za usługę jest uiszczane za pomocą kanałów płatności dostępnych za pośrednictwem serwisu, w formie przelewu bankowego bądź poprzez płatność PayPal.
4. Wysokość wynagrodzenia za usługę uzależniona jest od sposobu świadczenia usługi i została podana w Cenniku usług psychoterapeutycznych umieszczonym w serwisie.
5. Klient zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia niezwłocznie. W każdym przypadku wynagrodzenie winno zostać uiszczone przed rozpoczęciem świadczenia usługi przez Usługodawcę.
6. Brak uiszczenia wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości lub terminie powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi na rzecz Klienta w ramach zawartej umowy.
7. Wynagrodzenie uznaje się za uiszczone w momencie pojawienia się na rachunku bankowym Usługodawcy.
8. Usługodawca wystawi na żądanie Klienta rachunek, po wcześniejszym przekazaniu przez Klienta danych niezbędnych do jego wystawienia.
9. W przypadku psychoterapii długoterminowej Usługodawca gwarantuje stałą cenę przez 1 rok

§ VI
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. Usługodawca:
a) w zależności od charakteru zawartej umowy zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługę zgodnie z jej treścią i postanowieniami regulaminu
b) zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszystkie informacje związane z Klientem
c) ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej
d) może odstąpić od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu
e) w ramach zawartej umowy nie ma obowiązku świadczenia usług o charakterze odpłatnym w przypadku braku dokonania przez Klienta zapłaty wynagrodzenia
f)  Psychoterapeuta biorąc pod uwagę aktualny stan psychiczny klienta może podjąć decyzję o konieczności odbycia konsultacji psychiatrycznej. Psychoterapeuta może odmówić udzielenia porady psychoterapeutycznej, jeżeli uzna, że konsultacja na odległość nie jest odpowiednia lub wystarczająca dla zgłaszanego problemu.
g) Serwis nie świadczy usług Interwencji Kryzysowej. Osobom w poważnym kryzysie, sytuacjom zagrażających ich życiu lub zdrowiu ( myśli samobójcze, okaleczenia, przemoc) lub osobom w ostrej fazie choroby psychicznej zaleca się bezwzględnie jak najszybszy kontakt z najbliższą placówką medyczną – np. Izbą Przyjęć najbliższego szpitala lub zadzwonić pod nr ratunkowy 112.
h) w ramach zawartej umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia usług w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub agresywnym. Płatność dokonana przez Klienta nie będzie w takim wypadku zwracana
i) ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych
j) ma prawo do zablokowania konta Klienta, który łamie którekolwiek z postanowień regulaminu lub przepisów prawa
k) ma prawo do zmiany postanowień regulaminu.
2. Klient:
a) ma prawo do świadczenia na swoją rzecz usług zgodnie umową i postanowieniami regulaminu
b) może złożyć reklamację lub ma prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu
c) ma prawo i obowiązek kontroli, zmiany i żądania usunięcia danych przekazanych przez niego Usługodawcy
d) ma obowiązek nieudostępniania konta innym podmiotom bez uzyskania wcześniejszej zgody Usługodawcy
e) zobowiązuje się do nieprzesyłania informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym i niezgodnym z rzeczywistością oraz mogących powodować uszkodzenie serwisu, oprogramowania oraz urządzeń technicznych z nim związanych
f) zobowiązuje się do niewykorzystywania w jakikolwiek sposób informacji uzyskanych w ramach umowy bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.
3. Wypełnienie przez Klienta formularza celem dokonania rezerwacji jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych w formularzu.

§ VII
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres Usługodawcy.
3. Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim wskazanie danych umożliwiających identyfikację umowy i Klienta będącego jej stroną oraz wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Usługodawcę.
4. Reklamacja powinna zostać wniesiona niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Usługodawcę.
5. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie po jej doręczeniu w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

§ VIII
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
2. Prawo to wykonywane jest przez złożenie stosownego oświadczenia drugiej stronie.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż 24 godziny przed terminem rozpoczęcia wykonywania umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy w okresie krótszym niż 24 godziny klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za usługę psychoterapeutyczną.

§ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go w serwisie i stanowi integralną cześć umowy zawieranej z Klientem.
2. Klient, który zamierza skorzystać z usług serwisu www.terapia-dda.pl oświadcza, że :
– zapoznał się z niniejszym Regulaminem
– w pełni akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu
2. Usługodawca ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany takie nie mają wpływu na treść umów zawartych przed opublikowaniem zmian. Zmiana Regulaminu następuje poprzez umieszczenie jej na stronie serwisu www.terapia-dda.pl
3. Usługodawca nie będzie udostępniać informacji przekazywanych przez Klienta, w szczególności treści porad, osobom trzecim. Klient nie ma uprawnienia do publicznego udostępniania treści udzielonych mu porad.
4. W każdym wypadku, a w szczególności jeżeli Klientem jest podmiot zagraniczny, prawem umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy Usługodawcą a Klientem są sądy Rzeczypospolitej Polskiej.
5.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie przepisy:
a) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.),
b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.)